Loading...
 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά, πριν από την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα («η Ιστοσελίδα»). Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και τη σχετική νομοθεσία. Η χρήση, εκ μέρους σας, της Ιστοσελίδας σημαίνει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτής.

1. Αν δεν τους αποδέχεστε, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Λόγω των συνεχών μεταρρυθμίσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε κατά διαστήματα τους υφιστάμενους όρους χρήσης. Η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της αλλαγής των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ισχύ από την ανάρτηση αυτών. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα πότε ενημερώθηκε με την τελευταία έκδοση των όρων. Σε κάθε περίπτωση η συνέχεια της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά τις οποιεσδήποτε αλλαγές θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

2. Η Ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για το αντικείμενο (σκοπό, προϊόντα, παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λπ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά» καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής από τους χρήστες της Ιστοσελίδας.

3. Η Ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά, επί της οποίας διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένης της περίπτωσης που ορίζεται διαφορετικά, και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς και όχι αποκλειστικώς για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά.

4. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η χρήση στοιχείων της Ιστοσελίδας μόνον για αυστηρώς προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και υπό τον όρο ότι τα στοιχεία της Ιστοσελίδας δεν θα τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ότι όλες οι επισημάνσεις πνευματικών και άλλων κατοχυρωμένων δικαιωμάτων θα παραμείνουν ως έχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση άδειας και/ή δικαιώματος επί εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνολογιών κλπ., των οποίων είναι δικαιούχος η. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά ή τυχόν τρίτοι.

5. Απαγορεύεται η μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας και της εν γένει μορφοποίησης της Ιστοσελίδας, καθώς και η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε μορφής στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας αυτής.

6. Η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του σήματος αυτής, και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω σημάτων και εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων από τρίτους.

7. Οι προβαλλόμενες με την παρούσα Ιστοσελίδα επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και σήματα προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, που η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά εμπορεύεται, αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικού δικαιώματος των εν λόγω νομικών και φυσικών προσώπων. Η προβολή αυτών από την ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά δεν σημαίνει, ούτε συνεπάγεται, ούτε αποτελεί βούληση αυτής να εμφανίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τρίτων σαν προερχόμενες από αυτήν ή ότι η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη επιχείρηση των εν λόγω νομικών και φυσικών προσώπων.

8. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα και καμιά απολύτως δέσμευση δεν αναλαμβάνει η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά όσον αφορά τις περιεχόμενες σ’ αυτή πληροφορίες, τα τυχόν τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τυχόν προσφορές κ.λπ., η δε ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κ.λπ. της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, οι περιεχόμενες στην Ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κ.λπ. της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά δεν δημιουργούν οποιανδήποτε ευθύνη αυτής έναντι των χρηστών της.

9. Οποιαδήποτε αναφορά στην Ιστοσελίδα σε παρεχόμενα από την ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά προϊόντα/υπηρεσίες δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλή ή προτροπή, ούτε πρόταση για τη διενέργεια πράξεων ή για τη σύναψη συμφωνιών, αλλά ούτε ιατρική συμβουλή ή σύσταση, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για την διάγνωση ή θεραπεία.

10. Η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, ούτε για την απόλυτη ακρίβεια ή το επίκαιρο του υλικού, που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, καθόσον ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένο κατά τη στιγμή της πρόσβασης από το χρήστη ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις από τρίτους εν αγνοία της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.

11. Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμμία εγγύηση εκ μέρους της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά για τις πληροφορίες αυτές ούτε για την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων, ούτε ακόμη και για τυχόν πρόκληση βλάβης λόγω ιών, προερχομένων από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τυχόν άλλης ιστοσελίδας, στην οποία αυτή παραπέμπει. Σε καμμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά για τυχόν ζημία, που ενδεχομένως προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη με αφορμή την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας. Η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας για λόγους που δεν οφείλεται σε με δόλο ή βαριά αμέλεια συμπεριφορά της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εσφαλμένη ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη, διακοπές οποιουδήποτε είδους, καθυστερήσεις κατά τη χρήση ή μετάδοση μηνυμάτων, πληροφοριών, ασφάλεια Ιστοσελίδας κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας των συστημάτων τους.

12. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία της μη τήρησης των παρόντων όρων.

13. Η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την εγκυρότητα αυτών. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς απλή διευκόλυνση των χρηστών. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας κατά τα ανωτέρω δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου, είτε για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων τρίτων, που ενδεχομένως παραπέμπουν μέσω συνδέσμου στην παρούσα Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση στην παρούσα Ιστοσελίδα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ Χημικά & Διαγνωστικά.

14. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς, σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης, αρμόδια είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών.
 
 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση:           25 Μαΐου 2018

Η εταιρεία «ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. Χημικά και Διαγνωστικά», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Ελευθερίας αρ. 4 (στο εξής η «Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Σας παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω πολιτική για να καταλάβετε με ποιόν τρόπο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά στο σημείο αυτό για τυχόν αλλαγές της πολιτικής.

1.  Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Δεν χρειάζεται να μας κοινοποιήσετε καμία προσωπική σας πληροφορία για να περιηγηθείτε εντός του ιστότοπου μας. Παρόλα αυτά, αν επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής του Newsletter μας ή αν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας, θα συλλέξουμε τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

(α)  Επικοινωνία μαζί μας

Η ιστοσελίδα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση που αναφέρεται σε αυτή. Στην περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας με τον τρόπο αυτό, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το ονοματεπώνυμό σας, το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματός σας, και σε προαιρετική βάση το τηλέφωνό σας.

2.  Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς;

Εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία που θα μας αποστείλετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διαχειριστούμε τυχόν αίτημα, αναφορά, πληροφορία ή ερώτημά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας θα είναι κατά κανόνα η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία, η εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας και το υπέρτερο έννομο συμφέρον μας που έγκειται στην ορθή διαχείριση των αιτημάτων, αναφορών, πληροφοριών και ερωτημάτων των χρηστών των σκευασμάτων μας, των επαγγελματιών υγείας και εν γένει του κοινού σε σχέση με τα σκευάσματα που παράγουμε και/ή διανέμουμε στην ελληνική αγορά.

3.  Χρήση cookies

Τελευταία ενημέρωση:           25 Μαΐου 2018

Για να εξασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας λειτουργεί σωστά, τοποθετούμε στην συσκευή σας μικρά αρχεία που ονομάζονται cookies. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν cookies.

Τι είναι τα cookies και τι σκοπούς εξυπηρετούν;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες και αποθηκεύονται σε οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Τα περισσότερα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουν τη χρηστικότητα και λειτουργικότητα των ιστότοπων,  για να θυμόμαστε τις επιλογές και προτιμήσεις σας (π.χ. επιλογή γλώσσας λειτουργίας), καθώς και για σκοπούς βελτίωσης της ιστοσελίδας μας.

4.  Ποιοί έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας δηλώνετε τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας μας. Επίσης, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής (IT), υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και υπηρεσίες φιλοξενίας, που έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά μας συστήματα και στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων μας, άλλες εταιρείες του Ομίλου Galenica που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμάς, καθώς και διαφημιστικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν την προώθηση των προϊόντων μας μέσω της υπηρεσίας αποστολής Newsletter. Οι συνεργάτες αυτοί δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες μας και να μην χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για δικό τους όφελος.

5.  Για πόσο χρόνο τηρούμε τα δεδομένα σας;

Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα που μας αποστέλλετε στα πλαίσια της επικοινωνίας σας μαζί μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την διαχείριση του αιτήματος, της αναφοράς, της πληροφορίας ή του ερωτήματός σας ανάλογα με τον σκοπό και την φύση της εκάστοτε επικοινωνίας.

6.  Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας;

Η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών είναι για εμάς ύψιστης σημασίας. Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε αυστηρά τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιβάλλουμε στους τρίτους συνεργάτες μας που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας την υποχρέωση να τηρούν αντίστοιχα μέτρα.

7.  Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ζητήσετε την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς, τη διόρθωσή τους εφόσον είναι ανακριβή και τη διαγραφή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Έχετε ακόμη το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και να ζητήσετε τον περιορισμό αυτής. 

Τέλος, αν θεωρείτε ότι η Εταιρεία παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8.  Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας με τους παρακάτω τρόπους:

- Μέσω ταχυδρομικής επιστολής στην κάτωθι διεύθυνση:

Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. Χημικά και Διαγνωστικά
Eλευθερίας 4
145 64 Κηφισιά Αττικής

- Μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό:

210 5281900

- Μέσω αποστολής μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address):

 

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια αναφοράς τεχνικών προβλημάτων και υποβολής ποιοτικών παραπόνων

Η εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. Χημικά και Διαγνωστικά (στο εξής η «Εταιρεία») συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά  δεδομένα που δηλώνονται σε αυτήν από επαγγελματίες υγείας,επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων, διαγνωστικών εργαστηρίων και ερευνητικών ιδρυμάτων και τρίτους στα πλαίσια υποβολής ποιοτικών παραπόνων.  

Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η πληροφόρηση των παραπάνω προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία για την διαχείριση των αναφορών και ποιοτικών παραπόνων που αφορούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα  που η Εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά.

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και καταχωρούμε στα αρχεία μας;

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και καταχωρεί η Εταιρεία για τους επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, κλπ), επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων, ερευνητικών ιδρυμάτων, διαγνωστικών εργαστηρίων και τρίτους που αναφέρουν ένα τεχνικό πρόβλημα ή υποβάλλουν ένα ποιοτικό παράπονο είναι το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, ο φορέας εργασίας τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και/ή email).

2. Ποιοι είναι οι σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας;

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των επαγγελματιών υγείας,επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού νοσοκομείων, διαγνωστικών εργαστηρίων και ερευνητικών ιδρυμάτων και τρίτων που δηλώνουν ένα ποιοτικό παράπονο,  για το σκοπό της συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο που αφορούν την διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων  που η Εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά.

Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι η συμμόρφωση μας με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μας.  

3.  Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα;

Καταρχήν, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους (όπως ενδεικτικά στην παρασκευάστρια ή προμηθεύτρια εταιρεία) με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση των ποιοτικών παραπόνων, οι οποίοι δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και βάσει καταγεγραμμένων εντολών μας και όχι για δικό τους όφελος.

4. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά  δεδομένα και για πόσο χρόνο τα τηρούμε;

Λαμβάνουμε κάθε μέτρο που είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων.

Κατά κανόνα, τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία αναφορών ποιοτικού παραπόνου τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι (6) ετών από την καταχώριση τους.

5. Τα δικαιώματα σας

Κάθε επαγγελματίας υγείας, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων, διαγνωστικών εργαστηρίων και ερευνητικών ιδρυμάτων και  τρίτος που υποβάλλει μία αναφορά ποιοτικού παραπόνου μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία την πρόσβαση, διόρθωση και, υπό προϋποθέσεις, την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.  Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή σχετικής επιστολής ή αποστολή ηλ. μηνύματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

Επίσης, η νομοθεσία  παρέχει  στα παραπάνω πρόσωπα το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

6. Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ερώτημα και απορία ή σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα που σας παρέχει η νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται παρακάτω:

-Ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. Χημικά και Διαγνωστικά

Ελευθερίας 4, 145 64, Κηφισιά Αττικής

- Μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό:  210 5281900

- Μέσω αποστολής μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address):   data.protection@varelas.gr

© 2024 VARELAS S.A. All rights reserved.